SOUTOK

Praha chce na soutoku Berounky a Vltavy vytvořit jeden z největších příměstských parků ve střední Evropě. Jeho formu má navrhnout tým architektů z EMF, NORMA a PARETO. Jejich projekt revitalizuje řeku Berounku, oživuje zapomenutou kulturu krajiny a doplňuje ji o nová urbanistická řešení a protipovodňová opatření.

V loňském roce vyhlásilo Hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje výsledky mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže o návrh Příměstského parku Soutok.

Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy představuje obrovský ekologický a krajinný potenciál. Území je sice z velké části tvořeno záplavovou oblastí bez možnosti běžného stavebního rozvoje, nachází se zde však příležitost pro revitalizaci říční nivy, rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a krajinných zásahů, které zmírní dopady klimatické změny. Cílem soutěže bylo vybrat tým zpracovatelů, který navrhne budoucí podobu říční krajiny a spolu s obyvateli nalezne vizi pro dlouhodobý rozvoj oblasti formou příměstského parku.

„Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy je s rozlohou přes 1 300 hektarů skutečně významným územím, kterému bohužel chyběla jasná koncepce dalšího rozvoje a hrozilo postupné znehodnocení. Jsem moc rád, že to měníme a posunujeme nyní projekt příměstského parku Soutok do další fáze. Vítězný krajinářský návrh, vybraný mezinárodní odbornou porotou, citlivě integruje záměry aktérů v okolí, potřebnou protipovodňovou ochranu a nalézá nová kreativní urbanistická řešení v území,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

„Přístup vítězného týmu nejenže reprezentuje současnou evropskou kvalitu, ale dokazuje také odborné znalosti a plánovací schopnosti týmu pro rozvoj udržitelné městské krajiny. Návrh zohledňuje všechny aspekty, jež je potřeba zahrnout do takto dlouhodobého a složitého projektu nadregionálního významu. Kromě profesionálních kvalit nabízí vítězný tým z Katalánska, Francie a Česka také prozíravý a funkční soubor deseti pokynů, jak vybudovat nový park ve spolupráci s přírodou, lidmi, městy a zainteresovanými stakeholdery,“ popisuje vítězný návrh předseda poroty Michael Schwarze-Rodrian.

„Vítězný návrh mě velmi potěšil, protože se v něm snoubí přístupy a opatření, které jsme si jako Praha vytyčili v klimatickém plánu. Budoucí podoba příměstského parku přispěje k biodiverzitě daného území, zajistí lepší zadržování vody v krajině skrze revitalizaci břehů obou řek a také k přírodě šetrnou protipovodňovou ochranu obcí s ním sousedícím. Návrh naplňuje cíle udržitelného rozvoje města, ke kterému se jako Praha hrdě hlásíme,“ komentuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí. 

Mezinárodní krajinářsko-urbanistická dvoufázová soutěž o návrh Příměstského parku Soutok byla vyhlášena v roce 2022. Do soutěže se přihlásilo celkem 13 týmů z 9 zemí světa. Mezinárodní porota, složená ze zahraničních a českých odborníků v čele s uznávaným německým urbanistou a krajinářským architektem Michaelem Schwarze-Rodrianem, vyzvala k podání soutěžního návrhu šest účastníků.

„Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí Prahy a jedno středočeské město – Černošice. To znamená hodně aktérů se spoustou různých zájmů a záměrů. Proto bylo obzvláště potřeba, aby zadání soutěže vznikalo ve spolupráci se všemi dotčenými. A spolupráce s místními bude pokračovat i nyní,“ řekl ředitel IPR Ondřej Boháč.


Text: IPR Praha

Foto / vizualizace: IPR Praha, Foto J. Malý

Mohlo by vás zajímat